دفتر مركزي شركت فرگاز به نشاني: ميدان هفت تير، خيابان مفتح شمالي، پلاك 364، ساختمان فرگاز، طبقه سوم

تلفن: 8 – 8308436 - 21- 0098 و 4- 8324940- 21- 0098