LPG-photo

با استفاده از ناوگان حمل امکان حمل انواع گازهای صنعتی در این شرکت برای مشتریان فراهم است که در صورت نیاز گاز بعد از خرید توسط مشتری از پتروشیمی، پالایشگاه یا هر مبدا مشخص دیگر در کشور توسط این مجموعه به مقصد مشخص حمل می گردد. این مقصد می تواند هر یکی از ترمینال های صادراتی گاز کشور باشد. با توجه به راه اندازی ترمینال صادراتی گاز به کشور افغانستان توسط همین مجموعه در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، برای مشتریان امکانات ویژه ای برای حمل و صادرات انواع گازهای صنعتی از سوی این مجموعه در ترمینال صادراتی دوغارون فراهم آمده است